خدمات

 

  • ارائـه خدمات مشاوره ای و ارائه فرموالسیون مـتناسب بـا ذائقـه ایـرانی
  • بـرگـزاری کلاس های آموزشی و سمینارهای آمـوزشی بـرای قـنادان و نـانـوایان
  • دارای سامانه ارتباط بـا مشتریـان بـه صورت آنالین و تلفنی
  • اعزام متخصصان به محل جهت اجرا و آموزش فرایند پخت به قـنادان و نـانوایـان

 


دی ان ان