ردیف ردیف

نام پودر بهبود دهنده

 (فارسی)
نام پودر بهبود دهنده (انگلیسی) محصولات قابل تهیه با پودر بهبود دهنده مذکور وضعیت عرضه
1 پودر بهبود دهنده چند منظوره نان ایکس ایکس ال پیور ۵/۰ ٪

XXL Pure 0.5%

Bread Improver Powder
انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم (باگت، و انواع نانهای رژیمی) قابل عرضه
2 پودر بهبود دهنده چند منظوره نان ایکس ایکس ال اکسترا ۳٪

XXL Extra 3%

Bread Improver Powder
انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم (باگت، و انواع نانهای رژیمی) قابل عرضه
3 پودر بهبود دهنده چند منظوره نان ایکس ایکس ال اُلترا ۵٪

XXL Ultra 5%

Bread Improver Powder
انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم (باگت، و انواع نانهای رژیمی) قابل عرضه
4 پودر بهبود دهنده برگر بان ۳٪ Burger-Bun 3%  Bread Improver Powder برگربان قابل عرضه
5 پودر بهبود دهنده تُست بان ۳٪ Toast-Bun 3% Bread Improver Powder تست بان قابل عرضه
6 پودر بهبود دهنده نان پيتزا (میکس ایتالیایی) Pizza Bread Improver Powder

خمیر پیتزا

رول پیتزا پنیری

رول پیتزا اشپیتز
قابل عرضه
7 پودر بهبود دهنده نان ذرت

Maize Mix

Bread Improver Powder

باگت ذرت

نان حجیم ذرت (نان حجیم میز)

تست ذرت
قابل عرضه
8 پودر بهبود دهنده نان  رژیمی زردچوبه کورکوما

Kurkuma

Bread Improver Powder

باگت زردچوبه (باگت کورکوما)

نان حجیم زردچوبه (نان حجیم کورکوما)

تست کورکوما
قابل عرضه
9 پودر بهبود دهنده نان رژیمی سبوسدار پورپور

Pur Pur

Bread Improver Powder

نان سبوس دار پورپور

نان پورپور چاباتا

باگت پورپور
قابل عرضه
10 پودر بهبود دهنده نان چاودار روگِن

Rogana

Bread Improver Powder

نان روگن

باگت روگن

تست روگن

قابل عرضه
11

پودر بهبود دهنده نان چاباتا

۲۰٪

Ciabatta 20%

Bread Improver Powder
نان چاباتا قابل عرضه
12 پودر بهبود دهنده نان چند غله كورن ميكس دایرکت

Kornmix Direct

Bread Improver Powder

نان کورن میکس (چند غله)

باگت کورن میکس

تست کورن میکس
قابل عرضه
13 13 پودر بهبود دهنده نان بربری Barbari Bread Improver Powder نان بربری به زودی

 

دی ان ان