لیست کلیه پودرهای نیمه آماده قنادی شرکت گلاج

 

ردیف عکس

نام پودر بهبود دهنده

 (فارسی)
نام پودر بهبود دهنده (انگلیسی) محصولات قابل تهیه با پودر بهبود دهنده مذکور وضعیت عرضه
1 پودر نیمه آماده سند کیک

Sand Cake Premix

سند کیک قابل عرضه
2 پودر نیمه آماده سند کیک شکلاتی

Chocolate Sand Cake Premix

سند کیک شکلاتی قابل عرضه
3 3 پودر نیمه آماده سند کیک کاپوچینو

Cappuccino Sand Cake Premix

سند کیک کاپوچینو به زودی
4 پودر نیمه آماده کیک برونی Brownie Premix کیک برونی قابل عرضه
5 پودر نیمه آماده کیک اسفنجی اتریشی Austrian Sponge Cake Premix کیک اسفنجی اتریشی قابل عرضه
6 پودر نیمه آماده کیک اسفنجی اتریشی شکلاتی Chocolate Austrian Sponge Cake Premix

کیک اسفنجی اتریشی شکلاتی

قابل عرضه
7 7 پودر نیمه آماده کیک اسفنجی اتریشی کاپوچینو

Cappuccino Austrian Sponge Cake Premix

کیک اسفنجی اتریشی کاپوچینو

به زودی
8 پودر نیمه آماده کاپ کیک

Cup Cake Premix

کاپ کیک

قابل عرضه
9 پودر نیمه آماده کاپ کیک شکلاتی

Chocolate Cup Cake Premix

کاپ کیک شکلاتی

قابل عرضه
10 10 پودر نیمه آماده کاپ کیک کاپوچینو

Cappuccino Cup Cake Premix

کاپ کیک کاپوچینو

به زودی
11

پودر نیمه آماده کیک مافین

Muffin Premix

کیک مافین قابل عرضه
12 12 پودر نیمه آماده کیک مافین شکلاتی

Chocolate Muffin Premix

کیک مافین شکلاتی

به زودی
13 13 پودر نیمه آماده کیک مافین کاپوچینو Cappuccino Muffin Premix کیک مافین کاپوچینو به زودی
14 پودر نیمه آماده کیک رِد وِلوت

Red Velvet Premix

کیک اسفنجی  ردولوت

 کاپ کیک ردولوت

کیک رولتی ردولوت
قابل عرضه
15 پودر نیمه آماده دونات ورد واید

Donut World Wide Premix

دونات تخمیری وردواید

دونات غیرتخمیری وردواید
قابل عرضه
16 پودر نیمه آماده نان زنجبیلیِ ال کا کا

 LKK Ginger Bread Premix

نان زنجبیلی ال کاکا (جینجر برد) قابل عرضه
17 17 پودر نیمه آماده نان زنجبیلیِ ال کا کا شکلاتی Chocolate LKK Ginger Bread Premix نان زنجبیلیِ ال کا کا شکلاتی (جینجر برد شکلاتی) به زودی
18 18 پودر نیمه آماده نان زنجبیلیِ ال کا کا   کاپوچینو Cappuccino LKK Ginger Bread Premix نان زنجبیلیِ ال کا کا کاپوچینو (جینجر برد کاپوچینو) به زودی
19 پودر نیمه آماده کروسان Croissants Premix

کراسان ترد

کراسان کره ای

قابل عرضه
20 پودر نیمه آماده کوکی گلاج

 Golaj Cookie Mix

انواع کوکی ها (گلاج، بلوبری، استرین، ویتال، لیمویی، نات و ...)

قابل عرضه
21 21 پودر نیمه آماده کوکی شکلاتی گلاج

 

Golaj Chocolate Cookie Mix

انواع کوکی شکلاتی (شکلاتی ساده، فلفلی، نارگیلی و ...)

به زودی
22 22 پودر نیمه آماده کوکی کاپوچینو گلاج

Golaj Cappuccino Cookie Mix

انواع کوکی کاپوچینو

به زودی
23 23 پودر نیمه آماده کوکی (کوکی آمریکایی)

Cookie Mix

انواع کوکی (بلوبری، استرین، ویتال، لیمویی، نات و ...)

قابل عرضه
24 24 پودر نیمه آماده کوکی (کوکی آمریکایی) شکلاتی

Chocolate Cookie Mix

انواع کوکی شکلاتی (شکلاتی ساده، فلفلی، نارگیلی و ...) به زودی
25 25 پودر نیمه آماده کوکی (کوکی آمریکایی) کاپوچینو

Cappuccino Cookie Mix

انواع کوکی کاپوچینو

به زودی
26 26 پودر نیمه آماده کِرِم قنادی Cream Powder انواع کیک و شیرینی قابل عرضه
27 27 پودر نیمه آماده کِرِم  قنادی شکلاتی

Chocolate Cream Powder

انواع کیک و شیرینی به زودی
28 28 پودر نیمه آماده کِرِم  قنادی کاپوچینو

Cappuccino Cream Powder

انواع کیک و شیرینی به زودی
29 29 بیکینگ پودر

Baking Powder

انواع کیک و نان قابل عرضه
30 30 پودر نیمه آماده شیرینی دانمارکی Danish Pastry Premix شیرینی دانمارکی به زودی
31 31 پودر نیمه آماده تارت شیرین Sweet Tart Premix تارت شیرین به زودی
32 32 پودر نیمه آماده تارت شور Salty Tart Premix

تارت شور

به زودی
33 33 پودر نیمه آماده تارت شکلاتی

Chocolate Tart Premix

تارت شکلاتی

به زودی
34 34 پودر نیمه آماده تارت کاپوچینو

KCappuccino Tart Premixurkuma

تارت شکلاتی

به زودی

 

دی ان ان