موزه نان باكالدرين در كنار كارخانه واقع در شهر لينز، بزرگترين شهر صنعتى كشور اتريش مى باشد. از جمله اثار موجود ميتوان به قديمى ترين كتاب نانوايى خطى و قديمى ترين داس كشف شده در جهان و اثارى بسيار قديمى از تمدن هاى ايران، مصر، چين باستان و مايا در آمريكاى جنوبى اشاره كرد.

دی ان ان