چرا از بهبود دهندها باید استفاده کرد ؟
امروزه در کشورهایی چون ایران به علت تکنولوژی پایین آسیابها و دستگاههای تولید  آرد و نوع گندمهای تولید شده مرغوربیت کافی را ندارد .مثلا از یک کارخانه آرد در طول یک هفته شاهدچند نوع آرد با تلورانس کیفیت متفاوت هستیم.خوب نوع گندم هم متفاوت است.اکثرا نانوا ها از سست بودن آرد شکوه دارند. قیمت نان هم که برای نانوا مشکل درست کرده است.
چه باید کرد؟ 
بهبود دهنده ها سست بودن آرد را بهبود بخشیده باعث کیفیت بهتر نان می شوند.با افزودن بهبود دهنده ها یا همان امولسیفایرها حجم نان افزایش یافته و نان دیرتر بیات می شود و در ضمن مزه نان هم بهتر می شود.حالت الاستیکی نان که به ماندگاری نان هم ربط دارد (کش آمدن و سفت شدن نان بعد از یک روز) با اضافه کردن بهبود دهنده ها رفع می شود . نان ترد شده و حالت کلوچه را پیدا می کند.
بهبود دهنده ها سست بودن آرد را بهبود بخشیده باعث کیفیت بهتر نان می شوند.با افزودن بهبود دهنده ها یا همان امولسیفایرها حجم نان افزایش یافته و نان دیرتر بیات می شود و در ضمن مزه نان هم بهتر می شود.حالت الاستیکی نان که به ماندگاری نان هم ربط دارد (کش آمدن و سفت شدن نان بعد از یک روز) با اضافه کردن بهبود دهنده ها رفع می شود . نان ترد شده و حالت کلوچه را پیدا می کند.

دی ان ان